1. Vstupem do sportcentra klient souhlasí s tímto provozním řádem a zavazuje se jej dodržovat.
 2. Klient bere na vědomí, že provozovatel může v prostorách sportcentra pořizovat foto a videodokumentaci pro účely jeho propagace a vstupem do prostor sportcentra vyjadřuje klient svůj souhlas s touto skutečností.
 3. Klienti sportcentra jsou povinni řídit se tímto provozním řádem. Zahájení a ukončení provozní doby sportcentra je stanoveno provozní dobou, případně dle předchozí domluvy s provozovatelem.
 4. Zájemci o hru se po příchodu do sportcentra přihlásí u obsluhy recepce.
 5. Základní informace a pokyny ke hře hráčům poskytne personál na recepci.
 6. Vstup na sportoviště je povolen pouze v předepsané obuvi (bowlingová obuv / sálová obuv se světlou podrážkou). Klient má možnost si zapůjčit speciální bowlingovou obuv s koženou podrážkou, kterou po hře odevzdá zpět. Používání vlastního bowlingového vybavení (obuv/koule) je možné, nicméně provozovatel za něj neručí ani neposkytuje případnou náhradu.
 7. Základní hrací časová jednotka je 30 minut. Klient uhradí celou částku za využité služby po skončení hry na recepci.
 8. Do hracího prostoru bowlingu/squashe je vstup povolen
  jen hrajícím osobám a pouze v bowlingové/sálové

  obuvi, ve které se nesmí vycházet z budovy.

 9. Na jedné bowlingové dráze může hrát maximálně 6 hráčů.
 10. POZOR! Před zahájením hry je nutné vyčkat, až
  proběhne celý testovací program – hrát může klient

  tehdy, jakmile stojí všechny kuželky a svítí červená

  světelná signalizace:
  •  svítí 1 červená žárovka – hráč hází první hod,
  • svítí 2 červené žárovky – hráč hází druhý hod,
  • zhasne-li osvětlení stroje – signalizace závady,
   NEHÁZEJ!
 11. Aby nedošlo k poškození bowlingových strojů (hracího zařízení), je nutné se řídit pokyny personálu recepce.
BEST - sportcentrum - olomouc - bowling
BEST - sportcentrum - olomouc - bowling
 1. Hráči bowlingu dodržují pravidlo max. 9 koulí na shromažďovači koulí.
 2. Při časových prodlevách v důsledku nerespektování provozních pokynů a běžných oprav do 5 minut v jedné základní časové jednotce nevzniká nárok na slevu nebo prodloužení hrací doby. V případě delší prodlevy má personál recepce právo vyřešit vzniklou situaci podle okamžitých možností.
 3. Pokud nastane jakákoliv závada, jsou hráči povinni neprodleně přerušit hru a závadu nahlásit na recepci.
 4. Jestliže se hráči nedostaví 10 minut před objednanou hrou, má personál právo tuto dráhu/kurt obsadit dalšími hráči. Při pozdním příchodu na objednanou dráhu/kurt je klient povinen uhradit plnou cenu své rezervace a nevzniká mu nárok na slevu nebo prodloužení hrací doby.
 5. Pravidla rezervací:
  • Rezervaci lze provést osobně, telefonicky nebo online prostřednictvím rezervačního systému.
  • Klient může zarezervovat i více drah/kurtů, pokud je však nevyužije, musí je uhradit  všechny.
  • Platbu za sportoviště lze provést hotově, platební kartou, fakturou, pomocí kreditu a poukázkami vydanými sportcentrem či nasmlouvanými partnery.
  • Best sportcentrum si vyhrazuje právo kdykoliv změnit rozvrh a ceník bez udání důvodu.
 6. Personál recepce přiděluje hráčům dráhy/kurty
  dle provozních podmínek.
 7. V případě nevhodného chování klienta (agresivita,
  podnapilý stav, obtěžování ostatních klientů apod.) je

  personál oprávněn okamžitě ukončit hru, uzavřít účet

  na baru a klienta vykázat ze sportcentra.

 8. V celém objektu platí ZÁKAZ kouření
  a zákaz konzumace vlastního občerstvení

  pod pokutou 5 000 Kč! V případě zjištění takové

  skutečnosti je personál oprávněn klienta vykázat.

 9. Pokud dojde k poškození sportovního zařízení nebo
  vybavení v prostorách sportcentra, je nutné tuto

  skutečnost ihned oznámit na recepci. Způsob

  náhrady stanoví provozovatel.
 10. Jestliže někdo úmyslně nebo z nedbalosti poškodí
  zařízení sportcentra, má provozovatel právo

  požadovat přiměřenou náhradu.